OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin02.11.2021

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin

02.11.2021


Rypin, dnia 02.11.2021 r.
 
RRW.6733.CP.13.2021
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym
dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,

że zostały zgromadzone materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy Rypin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Godziszewy” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 166/5, 166/2, 163/1, 25/1, 26/1, 25/6, 24/1, 26/5, 26/4, 26/3  położonych w miejscowości Godziszewy  - gmina Rypin.

W związku z powyższym strony postępowania w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wszelkie informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 800 – 1500 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
  
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Godziszewy na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Monika Cielicka (2 listopada 2021)
Opublikował: Marcin Żołnowski (2 listopada 2021, 14:04:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150