Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin26.01.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

26.01.2023

Rypin, dnia 26.01.2023 r.
 
RRW.6220.13.2021
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)
W Ó J T    G M I N Y   R Y P I N
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek na wniosek Pani Wioletty Łętkowskiej, w imieniu której działa pełnomocnik – Anna Mojzesowicz EkoPolska Mojzesowicz Sp.k. wydano decyzję administracyjną o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków inwentarskich (chlewni) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewid. 633/1 w miejscowości Sadłowo - gm. Rypin.
Decyzja ustala środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie decyzja zawiera ustalenia dotyczące fazy realizacji i eksploatacji oraz warunki konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 2B) w godzinach od 8:00 do 15:00.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
           
 
 
           
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl, Urzędu Gminy Skrwilno  oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Sadłowo, a także Urzędu Gminy Skrwilno oraz we wsi Kotowy na okres 14 dni.
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (26 stycznia 2023)
Opublikował: Marcin Dytrych (26 stycznia 2023, 12:37:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104