Uchwała i regulamin


U C H W A Ł A  Nr XXV/127/05

RADY GMINY RYPIN

z dnia 22 kwietnia 2005 r.

w sprawie regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze socjalnym 
               dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rypin
 
 
          
               Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt 14a  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r. o  samorządzie  gminnym  ( tekst  jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )  oraz  art. 90f  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity : Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

uchwala się, co następuje :
 
§ 1

Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rypin w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

1. Świadczenie  pomocy  materialnej o charakterze socjalnym przyznaje  wójt ze
    środków   finansowych   przewidzianych   na   ten  cel  corocznie  w  budżecie
    gminy.
2. Na   finansowanie   zasiłków   szkolnych  przeznacza  się  3 %  kwoty  dotacji
    celowej   otrzymanej   przez   gminę  na  dofinansowanie  świadczeń  pomocy
    materialnej o charakterze socjalnym z budżetu państwa.

§ 3

1. Świadczenia  pomocy  materialnej  przyznawane są na wniosek uprawnionych
    osób bądź z urzędu.
2. Upoważnia  się  wójta  do  określenia  w  drodze  zarządzenia  wzoru wniosku
    o przyznanie świadczenia pomocy materialnej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 5

Traci  moc  uchwała  Nr  28/03  Rady  Gminy  Rypin  z  dnia  24  marca  2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.

§ 6

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

      Piotr Pawłowski

Uchwała Nr XXV/127/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rypin (25kB) plik

Regulamin (41kB) word

Uchwała Nr XIV/100/08 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rypin (8154kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (22 kwietnia 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (17 listopada 2005, 08:51:11)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Krauza (19 stycznia 2010, 13:17:21)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5275