zamówienie na:

Budowę świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dębiany

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: P.2710.10.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania poniżej 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz (452kB) pdf

Informacja o wyborze oferty pobierz (627kB) pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ pobierz (468kB) pdf

Zmiana treści SIWZ pobierz (758kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (1668kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz (349kB) pdf
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 pobierz (52kB) word
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 - załącznik nr 2 pobierz (38kB) word
Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 3 pobierz (49kB) word
Oświadczenia, że osoby posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 4 pobierz (38kB) word
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych – załącznik nr 5 pobierz (46kB) word
Wykaz osób – załącznik nr 6 pobierz (46kB) word
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 – załącznik nr 7 pobierz (36kB) word
Projekt umowy – załącznik nr 8 pobierz (257kB) pdf
Projekt budowlany b. budowlana - załącznik Nr 9 pobierz (3789kB) zip
Specyfikacja techniczna branży budowlanej - załącznik Nr 10 pobierz (1282kB) zip
Projekt budowlany branży elektrycznej - załącznik Nr 11 pobierz (3657kB) zip
Specyfikacja techniczna robót elektrycznych - załącznik Nr 12 pobierz (517kB) zip
Projekt budowlany branży sanitarnej - załącznik Nr 13 pobierz (1265kB) zip
Specyfikacja techniczna branży sanitarnej (instalacja wod-kan, wentylacja i   przyłącza wod-kan - załącznik Nr 14 pobierz (215kB) zip
Przedmiar robót branży budowlanej i sanitarnej - załącznik Nr 15 pobierz (137kB) zip
Przedmiar robót branży elektrycznej - załącznik Nr 16 pobierz (97kB) zip

metryczka


Opublikował: Mariusz Paprocki (18 czerwca 2012, 21:15:43)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (3 sierpnia 2012, 10:00:58)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1804