zamówienie na:

Usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego Aktywna integracja w gminie Rypin.

zamawiający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 218502-2012
wartość: Poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 2 lipca 2012  11:00
wynik postępowania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie, ul. Lipnowska 4, 87 – 500 Rypin, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr GOPS.2710.1.2012 przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego „Aktywna integracja w gminie Rypin”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonał wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Technologiczne POLWIND sp. z o.o., Kaniewo 41, 87 – 890 Lubraniec, na podstawie kryteriów wyboru oferty określonych w SIWZ. Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył dokumenty, które potwierdzają ich spełnianie. Cena oferty brutto 74.490,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) jest kwotą, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny określonych w SIWZ uzyskała liczbę 100 punktów obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez członków komisji za wymienione w SIWZ poszczególne kryteria oceny, z uwzględnieniem wagi tych kryteriów : 1. Cena oferty brutto – 25 pkt 2. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji indywidualnych spotkań z psychologiem, treningu kompetencji społecznych, warsztatów motywacyjnych i zarządzania budżetem domowym oraz warsztatów umiejętności wychowawczych – 10 pkt 3. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji warsztatów z doradcą zawodowym – 5 pkt 4. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji warsztatów gotowania – 5 pkt 5. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu „Podstawy kosmetyki, stylizacja paznokci i wizaż” – 5 pkt 6 Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu „Kucharz małej gastronomii” – 5 pkt 7. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu „Kierowca – operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym” – 5 pkt 8. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera” – 5 pkt 9. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu „Szwaczka” – 5 pkt 10. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu „Prawo jazdy kat. B” – 5 pkt 11 Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu „Opiekunka dziecięca” – 5 pkt 12. Ilość wykonanych – 20 pkt Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
Rypin, 2012-06-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego „Aktywna integracja w gminie Rypin

metryczka


Opublikował: Jarosław Sarnowski (25 czerwca 2012, 14:19:19)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (24 lipca 2012, 14:15:16)
Zmieniono: dodano informacje o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2779