zamówienie na:

Dostawę sprzętu komputerowego dla szkół prowadzonych przez Gminę Rypin.

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OS.2710.16.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): 1. Za najkorzystniejszą ofertę złożoną wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kurpińskiego 9, 85-950 Bydgoszcz. Wartość oferty: 66.042,54 zł