zamówienie na:

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, budynków użyteczności publicznej, przystanków autobusowych, placów zabaw na terenie Gminy Rypin oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGG.2710.13.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust.
termin składania ofert: 26 listopada 2014  10:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty poniżej w pliku PDF 
Informacja o wyborze oferty pobierz (1083kB) pdf

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, budynków użyteczności publicznej, przystanków autobusowych, placów zabaw na terenie Gminy Rypin oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów
Numer ogłoszenia: 377966 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rypin , ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 280 97 00, faks 54 280 21 37.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rypin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, budynków użyteczności publicznej, przystanków autobusowych, placów zabaw na terenie Gminy Rypin oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot Zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Rypin. Zakres zamówienia dotyczy nieruchomości zamieszkałych, budynków użyteczności publicznej należących do gminy Rypin, przystanków autobusowych, placów zabaw na terenie Gminy Rypin oraz utworzenie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ogólna charakterystyka Gminy Rypin w kontekście odbioru oraz utworzenie, utrzymanie i obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Rypin wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów
1)Liczba osób zamieszkałych na terenie Gminy Rypin to około 6200 przebywającej w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej.
2) Na terenie Gminy Rypin jest 1781 nieruchomości. Ilości nieruchomości i mieszkańców przypadających na poszczególne miejscowości zamieszczono w SIWIZ
3)Ilość obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Rypin - 36 szt: Strażnica OSP i świetlica wiejska w Rypałkach Prywatnych Świetlica wiejska w Dylewie Świetlica wiejska w Borzyminie Strażnica OSP i świetlica wiejska w Rusinowie Strażnica OSP i świetlica wiejska w Kowalkach Świetlica wiejska w Czyżewie Strażnica OSP i świetlica wiejska w Godziszewach Strażnica OSP i świetlica wiejska w Sadłowie Strażnica OSP i świetlica wiejska w Stępowie Strażnica OSP i świetlica wiejska w Zakroczu Świetlica wiejska w Balinie Świetlica wiejska w Głowińsku Świetlica wiejska Starorypin Prywatny Budynek socjalno- techniczny do obsługi boiska trawiastego- Kowalki Plac zabaw Borzymin Plac zabaw Starorypin Rządowy Plac zabaw Stepowo Plac zabaw Zakrocz Plac zabaw Sadłowo przy SP Plac zabaw Sadłowo przy Pałacu Plac zabaw Marianki Plac zabaw Balin Plac zabaw Kowalki Plac zabaw Rusinowo Plac zabaw Dębiany Plac zabaw Głowińsk Plac zabaw Rypałki Prywatne Plac zabaw Czyżewo Plac zabaw Dylewo Plac zabaw Puszcza Rządowa Budynek biurowo-socjalny, Głowińsk 39 Budynek UG, Lipnowska 4 Budynek mieszkalny, Marianki 31 Budynek mieszkalny, Marianki 31A Budynek mieszkalny, Puszcza Rządowa 35 Świetlica Dębiany 16A Ilość odpadów zebranych w/w obiektach w 2014 roku - wyniesie5,0 Mg
4)Ilość przystanków autobusowych w miejscowościach: Droga woj. Rypin - Lipno - 6 szt., Droga pow. Balin - Borzymin - Cetki - 4 szt., Droga woj. Rypin - Ostrowite - 7 szt., Droga Pow. Cetki - Rakowo - Czyżewo - Rusinowo - 4 szt., Droga pow. Rypin - Długie - 3 szt., Droga woj. Rypin - Brodnica - 1 szt., Droga gm. Marianki wieś szkolny - 2 szt., Droga pow. Rypin - Rypałki Prywatne - Stawiska - Świedziebnia - 5 szt., Droga pow. Godziszewy - Sadłowo - 3 szt., Droga woj. Rypin - Stępowo - 7 szt., Droga gm. Stępowo - Sadłowo - 1 szt., Droga woj. Rypin -Sierpc - 2 szt., Droga gm. Sikory - Dylewo - 1 szt., Droga pow. Dylewo - Pręczki - 1szt., Droga pow. Rypin - Kowalki - Pręczki - 3 szt., Droga gm. Głowińsk - Kowalki - 1szt. Droga gm. Stawiska - Rypałki Prywatne - 2 szt. Droga gm. Linne - Iwany - Rypin - 1 szt., Droga pow. Dylewo - Godziszewy - 1 szt., Droga gm. Starorypin Prywatny - Rypałki - 1 szt., Droga pow. Wygoda - Sosnowo - 1 szt., Ilość ustawionych koszy 57 szt po 50 l, - przewidywana ilość odpadów 3,0 Mg. 5)Powierzchnia gminy - 13 208 ha.
6)Wielkości odpadów komunalnych stałych dla wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rypin określa się wg sprawozdania za 2013 rok na 910 Mg rocznie. Poszczególne frakcje zamieszczono w SIWIZ.
7)Odpady dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunlanych - 75 Mg rocznie W związku z powyższym całkowitą masę odpadów przewidywaną do wywozu w okresie objętym zamówieniem publicznym określa się szacunkowo na 985 Mg z nieruchomości zamieszkałych oraz 10 Mg z budynków użyteczności publicznej, placów zabaw świetlic, remiz, przystanków autobusowych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2, 90.51.12.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
a)posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b)aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę bądź usługi polegające na odbiorze stałych odpadów komunalnych z nieruchomości o łącznej wartości tych usług nie mniejszej niż 150.000,00 zł. brutto oraz objętych lub realizowanych w zakresie świadczenia było co najmniej 1400 nieruchomości zamieszkałych
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) Będzie dysponował bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Rypin lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo - transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. Baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.
b) Będzie dysponował co najmniej: 2 pojazdami przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi. Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. Pojazdy do odbioru odpadów muszą posiadać cyfrowe urządzenie rejestrujące, które umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
4) warunek posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy sumie ubezpieczenia co najmniej 200.000,00 zł brutto.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 92
2 - ilość wykonanych zbiórek - 8
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Katalog zmian umowy przewidziany jest we wzorze umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rypin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin,.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 26.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, pokój nr 17.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zmianie SIWZ Ogłoszenie o zmianie SIWZ (1288kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ >> pobierz (568kB) pdf
Załącznik nr 1  - Formularz ofertowy >> pobierz (61kB) word
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy art. 22 ust. 1 >> pobierz (38kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy art. 24 ust. 1 >> pobierz (36kB) word
Załącznik nr 4 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej >> pobierz (38kB) word
Załącznik nr 5 - Projekt umowy >> pobierz (312kB) pdf
Załącznik nr 6 - Wykaz potencjału technicznego >> pobierz (44kB) word
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych usług >> pobierz (48kB) word

 

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (18 listopada 2014, 13:31:15)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (1 grudnia 2014, 08:45:23)
Zmieniono: dodano informacje o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 772