zamówienie na:

Ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem awaryjnym nr 4 na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Sadłowo, gm. Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiRW.271.4.2016
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz (481kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (430kB) pdf

Rypin: Ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem awaryjnym nr 4 na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Sadłowo, gm. Rypin
Numer ogłoszenia: 103791 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rypin , ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 280 97 00, faks 54 280 21 37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rypin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem awaryjnym nr 4 na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Sadłowo, gm. Rypin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia określa: szczegółowy opis i przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, projekt budowlany wraz z dokumentacją geologiczną stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.25.51.10-3, 45.23.13.00-8, 45.22.00.00-9, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złoty 0/100 groszy).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1 Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał z należytą starannością co najmniej 2 roboty budowlane o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na kwotę co najmniej 100 000 zł każda i wykonał w przynajmniej jednej z robót jedną studnię głębinową o głębokości co najmniej 30 m, 2. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. minimum: - kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe określone w przepisach ustawy Prawo geologiczne i górnicze do dozorowania i kierowania pracami geologicznymi;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy zł). Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji - oryginał oraz kosztorys ofertowy - oryginał.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja jakości - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach: 1. zmiana osoby inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ; 2.zmiany terminu realizacji w przypadku:a. siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawców, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, b. przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie, c. wprowadzeniem przez Zamawiającego koniecznych zmian w dokumentacji projektowej; d. konieczność sporządzenia dodatkowej dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, e.konieczność wykonania dodatkowych prac których nie dało się przewidzieć na etapie projektowania, f.opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego, g.zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od wykonawcy,h. wykopaliska uniemożliwiające wykonanie robót, i.szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, j.niewypały i niewybuchy,k. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), a także warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, l.zmianę trasy na skutek wycofania udzielonej zgody w zakresie prawa do dysponowania terenem. 3)zmiana wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT, 4)zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę; 5)zmiana warunków finansowania zamówienia. 6)warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor nadzoru, oraz kierownik budowy. 7) Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 8) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lecz nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 9) Zmiany związane z obsługą administracyjno -organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych) nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art 144 ustawy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rypin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, pok. nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, pok. nr. 18..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                         Wójt Gminy Rypin
                                                                                                     -
                                                                                      dr inż. Janusz Tyburski

SIWZ pobierz (376kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (54kB) word
Załącznik nr 2 - Oświadczenie pobierz (38kB) word
Załącznik nr 3 - Wykaz robót pobierz (48kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenie pobierz (38kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz osób pobierz (45kB) word
Załącznik nr 6 - Oświadczenie pobierz (36kB) word
Załącznik nr 7 - Projekt umowy pobierz (259kB) pdf
Załącznik nr 8 - Część I - Projekt budowlany pobierz (7345kB) zip
Załącznik nr 8 - Część II - Projekt robót geologicznych - załączniki graficzne pobierz (19253kB) zip
Załącznik nr 8 - Część III - Projekt robót geologicznych - załączniki tekstowe pobierz (23815kB) zip
Załącznik nr 9 - Opis i przedmiar robót pobierz (1415kB) zip
Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna pobierz (836kB) zip
Załącznik nr 11 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej pobierz (37kB) word

metryczka


Opublikował: Roman Michalski (24 czerwca 2016, 14:50:43)

Ostatnia zmiana: Roman Michalski (26 lipca 2016, 12:49:23)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 696