zamówienie na:

Zakup oraz dostawa kruszyw na potrzeby Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.13.2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania część 1 pobierz (352kB) pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania część 2 pobierz (341kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 3 pobierz (495kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 4 pobierz (495kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 5 pobierz (496kB) pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert pobierz (1020kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 pobierz (225kB) pdf

UWAGA!
ZMIENIONO TERMIN SKŁADANIA OFERT!

Ogłoszenie o zmianie SIWZ pobierz (1315kB) pdf


Ogłoszenie nr 540399852-N-2021 z dnia 11.01.2021 r.
Rypin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 773445-N-2020
Data: 29/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Rypin, Krajowy numer identyfikacyjny 91066674900000, ul. ul. Lipnowska  4, 87-500  Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 280 97 00, e-mail przetargi@rypin.pl, faks 54 280 21 37.
Adres strony internetowej (url): www.bip.rypin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.1)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę aktualnego Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) producenta kruszyw wystawiony przez jednostkę.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3) Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu jest: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, 3) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, 4) Oświadczenie RODO zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, 5) Dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu zakładowej kontroli produkcji.
W ogłoszeniu powinno być: 1.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione 3) i podpisane przez Wykonawcę, 4) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, 5) Oświadczenie RODO zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
W ogłoszeniu powinno być: 1) Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji producenta kruszyw wystawiony przez jednostkę certyfikującą (tylko na część na którą składana jest oferta).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 12.01.2021, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 15.01.2021, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - Informacje dotyczące ofert częściowych
Punkt: Część nr: 3 Nazwa: Pospółka
W ogłoszeniu jest: 1. Dostawa 200 Mg pospółki (0-32 mm) bez zanieczyszczeń organicznych. Dopuszczalna ilość części gliniastych do 10 %. Zamawiana pospółka powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13242, z dowozem transportem samochodowym wykonawcy na drogi gminne na terenie gminy Rypin z przeznaczeniem do remontów nawierzchni. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczanej pospółki należy dołączyć świadectwo jakości.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Dostawa 200 Mg pospółki (0-32 mm) bez zanieczyszczeń organicznych. Dopuszczalna ilość części gliniastych do 10 %. Zamawiana pospółka powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13242, z dowozem transportem samochodowym wykonawcy na drogi gminne na terenie gminy Rypin z przeznaczeniem do remontów nawierzchni. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczanej pospółki należy dołączyć świadectwo jakości. Wykonawca musi posiadać wdrożony w swoim zakładzie system zakładowej kontroli produkcji (należy wraz z ofertą przedstawić dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu). Dostarczony towar bez zanieczyszczeń organicznych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - Informacje dotyczące ofert częściowych
Punkt: Część nr: 4 Nazwa: Piasek suchosiany
W ogłoszeniu jest: 1. Dostawa 300 Mg piasku suchosianego (0,00-4,00 mm) z przeznaczeniem do budowy chodników na terenie gminy Rypin transportem samochodowym Wykonawcy. Zamawiany piasek powinien spełniać wymogi normy PN-EN 13242. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczonego piasku należy dołączyć świadectwo jakości.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Dostawa 300 Mg piasku suchosianego (0,00-4,00 mm) z przeznaczeniem do budowy chodników na terenie gminy Rypin transportem samochodowym Wykonawcy. Zamawiany piasek powinien spełniać wymogi normy PN-EN 13242. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczonego piasku należy dołączyć świadectwo jakości. Wykonawca musi posiadać wdrożony w swoim zakładzie system zakładowej kontroli produkcji (należy wraz z ofertą przedstawić dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu). Dostarczony towar bez zanieczyszczeń organicznych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - Informacje dotyczące ofert częściowych
Punkt: Część nr: 5 Nazwa: Żwir
W ogłoszeniu jest: 1. Dostawa 200 Mg żwiru płukanego (0,0-2,0mm) z przeznaczeniem do budowy chodników na terenie gminy Rypin transportem samochodowym Wykonawcy. Zamawiany piasek powinien spełniać wymogi normy PN-EN 13242. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczonego żwiru należy dołączyć świadectwo jakości.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Dostawa 200 Mg żwiru płukanego (0,0-2,0mm) z przeznaczeniem do budowy chodników na terenie gminy Rypin transportem samochodowym Wykonawcy. Zamawiany piasek powinien spełniać wymogi normy PN-EN 13242. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczonego żwiru należy dołączyć świadectwo jakości. Wykonawca musi posiadać wdrożony w swoim zakładzie system zakładowej kontroli produkcji (należy wraz z ofertą przedstawić dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu). Dostarczony towar bez zanieczyszczeń organicznych.


                                                                                                        Zastępca Wójta
                                                                                                                     /-/
                                                                                                      mgr Mariusz Paprocki
Ogłoszenie nr 773445-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Gmina Rypin: Zakup oraz dostawa kruszyw na potrzeby Gminy Rypin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rypin, krajowy numer identyfikacyjny 91066674900000, ul. ul. Lipnowska  4 , 87-500  Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 280 97 00, e-mail przetargi@rypin.pl, faks 54 280 21 37.
Adres strony internetowej (URL): www.rypin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.rypin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.rypin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Rypin.
Adres:
Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, I piętr p. 18.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup oraz dostawa kruszyw na potrzeby Gminy Rypin
Numer referencyjny: RRW.271.13.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup oraz dostawa kruszyw na potrzeby Gminy Rypin” CZĘŚĆ 1. Mieszanka kruszywa łamanego i naturalnego (0-31,5 mm) w stosunku 1:1 (50%-50%). 1. Dostawa 3 595 Mg mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego (0-31,5 mm) w stosunku 1:1 (50%-50%) z dowozem transportem samochodowym wykonawcy na drogi gminne na terenie gminy Rypin z przeznaczeniem do remontów nawierzchni (poniższa tabela przedstawia szacunkowe zapotrzebowanie danego sołectwa). Zamawiana mieszanka powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13242 Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczanej mieszanki należy dołączyć świadectwo jakości. Wykonawca musi posiadać wdrożony w swoim zakładzie system zakładowej kontroli produkcji (należy wraz z ofertą przedstawić dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu). Dostarczony towar bez zanieczyszczeń organicznych. CZĘŚĆ 2. Mieszanka kruszywa łamanego i naturalnego (4-31,5 mm)/(31,5-63,0 mm)/(0-31,5mm) w stosunku (30%/30%/40%) 1. Dostawa 945 Mg mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego (4-31,5 mm)/(31,5-63,0 mm)/(0-31,5mm) w stosunku (30%/30%/40%) z dowozem transportem samochodowym wykonawcy na drogi gminne na terenie gminy Rypin z przeznaczeniem do remontów nawierzchni (poniższa tabela przedstawia szacunkowe zapotrzebowanie danego sołectwa). Zamawiana mieszanka powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13242 Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczanej mieszanki należy dołączyć świadectwo jakości. Wykonawca musi posiadać wdrożony w swoim zakładzie system zakładowej kontroli produkcji (należy wraz z ofertą przedstawić dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu). Dostarczony towar bez zanieczyszczeń organicznych. CZĘŚĆ 3. Pospółka 1. Dostawa 200 Mg pospółki (0-32 mm) bez zanieczyszczeń organicznych. Dopuszczalna ilość części gliniastych do 10 %. Zamawiana pospółka powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13242, z dowozem transportem samochodowym wykonawcy na drogi gminne na terenie gminy Rypin z przeznaczeniem do remontów nawierzchni. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczanej pospółki należy dołączyć świadectwo jakości. CPV 14.21.20.00-0 granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo. CZĘŚĆ 4. Piasek suchosiany 1. Dostawa 300 Mg piasku suchosianego (0,00-4,00 mm) z przeznaczeniem do budowy chodników na terenie gminy Rypin transportem samochodowym Wykonawcy. Zamawiany piasek powinien spełniać wymogi normy PN-EN 13242. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczonego piasku należy dołączyć świadectwo jakości. CPV 14.21.10.00-3 piasek CZĘŚĆ 5. Żwir 1. Dostawa 200 Mg żwiru płukanego (0,0-2,0mm) z przeznaczeniem do budowy chodników na terenie gminy Rypin transportem samochodowym Wykonawcy. Zamawiany piasek powinien spełniać wymogi normy PN-EN 13242. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczonego żwiru należy dołączyć świadectwo jakości.

II.5) Główny kod CPV: 14212200-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60100000-9
14210000-6
14210000-6
14212000-0
14211000-3
14212120-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia15.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub czynności.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, 3) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, 4) Oświadczenie RODO zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, 5) Dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu zakładowej kontroli produkcji.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, 3) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, 4) Oświadczenie RODO zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, 5) Dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu zakładowej kontroli produkcji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
termin dostawy20,00
termin płatności faktur20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach: 1) zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2) zmiana wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT, 3) zmiana wynikająca z możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu dostaw zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w ilości nie większej niż 20% zamówienia podstawowego. 4) w przypadku zmiany okoliczności związanych z podwykonawstwem - w szczególności w przypadku zmiany podwykonawców, zrezygnowania z podwykonawców lub powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 2. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 1) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lecz nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 2) Zmiany związane z obsługą administracyjno -organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych) nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art 144 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Mieszanka kruszywa łamanego i naturalnego (0-31,5 mm) w stosunku 1:1 (50%-50%)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dostawa 3 595 Mg mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego (0-31,5 mm) w stosunku 1:1 (50%-50%) z dowozem transportem samochodowym wykonawcy na drogi gminne na terenie gminy Rypin z przeznaczeniem do remontów nawierzchni (poniższa tabela przedstawia szacunkowe zapotrzebowanie danego sołectwa). Zamawiana mieszanka powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13242 Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczanej mieszanki należy dołączyć świadectwo jakości. Wykonawca musi posiadać wdrożony w swoim zakładzie system zakładowej kontroli produkcji (należy wraz z ofertą przedstawić dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu). Dostarczony towar bez zanieczyszczeń organicznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14210000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 15.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy20,00
termin płatności faktur20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale 3 SIWZ.


Część nr: 2Nazwa: Mieszanka kruszywa łamanego i naturalnego (4-31,5 mm)/(31,5-63,0 mm)/(0-31,5mm) w stosunku (30%/30%/40%)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dostawa 945 Mg mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego (4-31,5 mm)/(31,5-63,0 mm)/(0-31,5mm) w stosunku (30%/30%/40%) z dowozem transportem samochodowym wykonawcy na drogi gminne na terenie gminy Rypin z przeznaczeniem do remontów nawierzchni (poniższa tabela przedstawia szacunkowe zapotrzebowanie danego sołectwa). Zamawiana mieszanka powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13242 Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczanej mieszanki należy dołączyć świadectwo jakości. Wykonawca musi posiadać wdrożony w swoim zakładzie system zakładowej kontroli produkcji (należy wraz z ofertą przedstawić dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu). Dostarczony towar bez zanieczyszczeń organicznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14210000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 15.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy20,00
termin płatności faktur20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale 3 SIWZ.


Część nr: 3Nazwa: Pospółka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dostawa 200 Mg pospółki (0-32 mm) bez zanieczyszczeń organicznych. Dopuszczalna ilość części gliniastych do 10 %. Zamawiana pospółka powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13242, z dowozem transportem samochodowym wykonawcy na drogi gminne na terenie gminy Rypin z przeznaczeniem do remontów nawierzchni. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczanej pospółki należy dołączyć świadectwo jakości.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14212000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 15.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy20,00
termin płatności faktur20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale 3 SIWZ.


Część nr: 4Nazwa: Piasek suchosiany
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dostawa 300 Mg piasku suchosianego (0,00-4,00 mm) z przeznaczeniem do budowy chodników na terenie gminy Rypin transportem samochodowym Wykonawcy. Zamawiany piasek powinien spełniać wymogi normy PN-EN 13242. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczonego piasku należy dołączyć świadectwo jakości.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14211000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 15.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy20,00
termin płatności faktur20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale 3 SIWZ.


Część nr: 5Nazwa: Żwir
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dostawa 200 Mg żwiru płukanego (0,0-2,0mm) z przeznaczeniem do budowy chodników na terenie gminy Rypin transportem samochodowym Wykonawcy. Zamawiany piasek powinien spełniać wymogi normy PN-EN 13242. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczonego żwiru należy dołączyć świadectwo jakości.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14212120-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 15.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy20,00
termin płatności faktur20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale 3 SIWZ.                                                                                                        Wójt Gminy Rypin
                                                                                                                     /-/
                                                                                                       dr Janusz Tyburski

SIWZ pobierz (530kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (31kB) word
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. speł. war. pobierz (35kB) word
Załącznik nr 3 -Oświadczenie dot. przesł. wykl. pobierz (23kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. gr. kap. pobierz (40kB) word
Załącznik nr 5 cz. I - Projekt umowy cz. I pobierz (274kB) pdf
Załącznik nr 5 cz. II - Projekt umowy cz. II pobierz (271kB) pdf
Załącznik nr 5 cz. III - Projekt umowy cz. III pobierz (270kB) pdf
Załącznik nr 5 cz. IV - Projekt umowy cz. IV pobierz (251kB) pdf
Załącznik nr 5 cz. V - Projekt umowy cz. V pobierz (281kB) pdf
Załącznik nr 6 - Oświadczenie RODO pobierz (19kB) word

metryczka


Opublikował: Katarzyna Jarzębowska (29 grudnia 2020, 12:57:27)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Jarzębowska (9 lutego 2021, 14:49:32)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o unieważnieniu części 1 postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 877