Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin10.05.2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

10.05.2024


Rypin, dnia 10.05.2024 r.
 
RRW.6733.CP.32.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),
 
W Ó J T  G M I N Y  R Y P I N
                                              
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Spółka z o.o. reprezentowanej przez Pana Mariusza Gosz wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa instalacji odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym: 92 w miejscowości Puszcza Miejska,  położonej w  gminie Rypin.
    Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
    W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Puszcza Miejska na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (10 maja 2024)
Opublikował: Marcin Witulski (16 maja 2024, 15:01:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127