zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.1.2023
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 5 czerwca 2023  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ponowne) pobierz (385kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (418kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert pobierz (144kB) pdf

Zapytanie ofertowe pobierz (928kB) pdf
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu za mówienia pobierz (852kB) pdf
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy pobierz (33kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie pobierz (15kB) word
Załącznik nr 4 - Projekt umowy pobierz (160kB) pdf
Załącznik nr 5 - Klauzula RODO pobierz (16kB) word
Załącznik nr 6 - Oświadczenie pobierz (13kB) wordWyjaśnienia treści zapytania ofertowego
W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapytania ofertowego RRW.271.ZO.1.2023, Zamawiający udziela odpowiedzi jak poniżej:

Pytanie nr 1. Ile posesji jest objętych demontażem, transportem i unieszkodliwieniem, a jaka ilość odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem?
Odpowiedź: Łącznie zgłoszono 41 posesji, w tym 2 posesja dotyczą demontażu.
Pytanie nr 2. Ile Mg obejmuje usługa demontażu, transportu, unieszkodliwienia płyt falistych a ile płaskich?
Odpowiedź: Zgodnie zapisami załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
Pytanie nr 3
. Ile Mg obejmuje usługa odbioru, transportu, unieszkodliwienia płyt falistych a ile płaskich?
Odpowiedź: Zgodnie zapisami załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
Pytanie nr 4. Ile z budynków objętych demontażem to obiekty: mieszkalne, gospodarcze/inwentarskie, sakralne, przemysłowe wykorzystywane w działalności gospodarczej, budynki niezamieszkane lub opuszczone nie nadające się do użytkowania?
Odpowiedź: Budynki zgłoszone do demontażu to: budynek gospodarczy, obora.
Pytanie nr 5. Czy demontaż będzie obejmował budynki zabudowy wielorodzinnej typu blok mieszkalny, szeregowiec, kamienica itp.?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie nr 6. Czy demontaż będzie obejmował obiekty których wysokość w okapie przekracza 10m ?
Odpowiedź: Brak informacji.
Pytanie nr 7. Czy wykonywanie prac demontażowych na którejkolwiek posesji wymagać będzie zajęcia części np. chodnika, pasa drogowego, ulicy – terenu niebędącego własnością zarządcy nieruchomości zaś niezbędnej do prawidłowego wykonania prac?
Odpowiedź: Brak informacji.
Pytanie nr 8. Czy zakres prac demontażowych dotyczy wyrobów azbestowych z pokryć dachowych czy również z elewacji lub wnętrza budynku?
Odpowiedź: Pokryć dachowych.
Pytanie nr 9.
Czy w przypadku demontażu i/lub odbioru płyt innych niż płyty stanowiące pokrycie dachowe, to czy we wnętrzu budynku i/lub elewacji znajdują się płyty warstwowe typu PW3/A, PŻ/3W i PŻW 3/A/S, w tym płyty warstwowe na drewnianym stelażu wypełnione styropianem? Jeśli tak to w jakiej ilości (m^2, Mg)?
Odpowiedź: Nie dotyczy.
Pytanie nr 10. Czy zakres demontażu i/lub odbioru obejmuje wyroby zawierające azbest typu kształtki, rury, okładziny, sznur, płaszcze, izolacje? Jeśli tak to w jakiej ilości (m^2, Mg)?
Odpowiedź: Nie dotyczy.
Pytanie nr 11. Czy usługa demontażu będzie odbywać się na obiektach wyłączonych z użytkowania, do rozbiórki, po pożarze, uszkodzonych lub po wichurach itp.?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie nr 12. Czy realizując zadanie usuwania azbestu korzystają Państwo ze wsparcia środków zewnętrznych (np. WFOŚiGW, NFOŚiGW)? Realizację zadania można rozpocząć niezwłocznie po podpisaniu umowy Zamawiającego z Wykonawcą? W przypadku gdy nie ma możliwości podjęcia działań bezpośrednio po podpisaniu umowy od kiedy będzie można realizować zadanie?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 13. Czy istnieją inne przyczyny (np. brak podpisanych umów z mieszkańcami, brak zgłoszeń ze strony mieszkańców, brak pobranych zaliczek od mieszkańców na poczet pokrycia kosztów wykonania prac itp.) uniemożliwiające wykonanie umowy niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą?
Odpowiedź: Brak informacji.
Pytanie nr 14. Waga odpadu do usunięcia (DTU i TU) wynika z pisemnych deklaracji wnioskodawców (mieszkańców/zarządów nieruchomości), czy jest przyjętą wartością wynikającą z lat ubiegłych lub „nabór” wniosków wciąż trwa a przyjęta ilość jest szacunkowa?
Odpowiedź: Orientacyjna waga została przyjęta z Bazy Azbestowej.
Pytanie nr 15. Czy we wszystkich miejscach gdzie ma nastąpić odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadu, jest on już zdemontowany? Jeśli nie to ile Mg jest już zdemontowane?
Odpowiedź: Brak danychWyjaśnienia treści zapytania ofertowego
W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapytania ofertowego RRW.271.ZO.1.2023, Zamawiający udziela odpowiedzi jak poniżej:

Pytanie nr 1. Ile jest przewidziane lokalizacji do demontażu?
Odpowiedź: Przewidziano 2 lokalizacje.
Pytanie nr 2. Jakiego rodzaju są obiekty budowlane przeznaczone do demontażu?
Odpowiedź: Jest to budynek gospodarczy, obora.
Pytanie nr 3. Ile jest obiektów wielokondygnacyjnych przeznaczonych do demontażu?
Odpowiedź. 0.
Pytanie nr 4. Ile jest obiektów parterowych przeznaczonych do demontażu?
Odpowiedź. 0.

Zmiana treści zapytania ofertowego
Zamawiający zmienia treści zapytania ofertowego jak poniżej:

Było:
10. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, pokój nr 18 w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2023 roku do godziny 12:00.
11. Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin". Nie otwierać przed 31 maja 2023 roku, godz. 12:00."

Jest:
10. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, pokój nr 18 w nieprzekraczalnym terminie do 05 czerwca 2023 roku do godziny 12:00.
11. Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin". Nie otwierać przed 05 czerwca 2023 roku, godz. 12:00."

                                                                            Wójt Gminy Rypin
                                                                                     /-/
                                                                             Janusz Tyburski

metryczka


Opublikował: Katarzyna Jarzębowska (22 maja 2023, 14:41:26)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Jarzębowska (8 sierpnia 2023, 15:21:50)
Zmieniono: Dodano informację o ponownym wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 332