zamówienie na:

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.2.2023
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 21 lipca 2023  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze poniżej 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (204kB) pdf

Rypin, 13.07.2023 r.
RRW.271.ZO.2.2023
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
GMINA RYPIN
ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin
NIP: 8921449035
REGON: 910866749
tel./fax (054) 280 97 00
godziny urzędowania: pn. – pt.  w godz. 7:30 do 15:30
 
2. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
- w sprawach proceduralnych: Katarzyna Jarzębowska, tel./fax. 54 280 97 03, e-mail: przetargi@rypin.pl,
- w sprawach merytorycznych: Mariusz Tomaszewski tel./fax. 54 280 97 01,  e-mail: kierownik@rypin.pl.
 
3. Informacje ogólne
Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) w związku z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. Ustawy.
 
4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag ”.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia, bez podawanie przyczyny.
4) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
5. Oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
6. Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2023 roku.
 
7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć, następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony Formularz ofertowy wraz z klauzulą RODO o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena brutto.
 
9. Przesłanki odrzucenia oferty
1) Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach:
a) Do oferty nie zostaną dołączone:
- Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
-  Klauzula RODO stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
c) Treść oferty nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego.
d) Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.
e) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
f)  Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w ust. 12 niniejszego zapytania ofertowego.
 
10. Poprawianie omyłek:
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 
11. Uzupełnianie dokumentów:
1) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganego oświadczenia (RODO) według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego albo złożył wadliwe oświadczenie, Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do złożenia oświadczenie w wyznaczonym terminie, chyba że mimo złożenia oświadczenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 
12. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, pokój nr 18 w nieprzekraczalnym terminie do 21 lipca 2023 roku do godziny 10:00.
 
13. Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Nie otwierać przed 21 lipca 2023 roku, godz. 10:00.”
 
14.Termin związania z ofertą: 30 dni
 
15. Umowa i zmiany umowy
1) Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zawrze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowanie o udzielenie zamówienia uzyskał kolejna najwyższą liczbę punktów.
3) Zamawiający wskaże miejsce i termin zawarcia umowy.
 
16. Wykaz załączników:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2) Formularz ofertowy wraz z klauzulą RODO
3) Projekt umowy
 
 
 
                                                                                           Wójt Gminy Rypin
                                                                                                                                     /-/
                                                                                                                   dr inż. Janusz Tyburski


Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pobierz (229kB) pdf
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy pobierz (58kB) word  
Załącznik nr 3 - Projekt umowy pobierz (206kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Jarzębowska (13 lipca 2023, 14:52:18)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Jarzębowska (1 sierpnia 2023, 11:58:11)
Zmieniono: Dodano informacje o wyborze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 255