2014 r.


UCHWAŁA Nr VII/65/15
RADY GMINY RYPIN
 
z dnia 24 czerwca 2015 r.
 
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2014 rok
 
 
Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563 oraz z 2014 r. poz. 822 i poz. 1188) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2014 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
 
                                                                               Przewodniczący Rady
 
                                                                              Wiesława Sokołowska


 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Halina Słowik (24 czerwca 2015)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (1 lipca 2015, 11:47:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1084