2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Plany inwestycyjne na 2006 r.

1. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej:

- modernizacja sieci wodociągowej Borzymin - Kowalki, 3100 mb,

- budowa indywidualnych przyłączy wodociągowych,

- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków,

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Modernizacja dróg:

- modernizacja drogi Ławy - Rusinowo,

- modernizacja drogi Godziszewy - Rypin,

- modernizacja drogi gminnej Balin - Balin,

- modernizacja drogi gminnej Podole - Starorypin,

- modernizacja drogi gminnej Rusinowo - Strzygi,

- modernizacja drogi gminnej Sadłowo Nowe - Sadłowo Rumunki,

- budowa chodnika i parkingu w Sadłowie.

3. Rozwój i modernizacja bazy oświatowej:

- budowa stołówki przy gimnazjum,

- docieplenie starej części przy gimnazjum,

- wyposażenie stołówki,

- wymiana stolarki okiennej i podłogi w Borzyminie,

- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starorypinie,

- rozbudowa boisk i terenów sportowych,

- zakup zestawów komputerowych do placówek oświatowych.

4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- renowacja parku i pałacu w Sadłowie.

5. Kultura fizyczna i sport:

- zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w Balinie.

6. Administracja publiczna:

- zakup zestawów komputerowych.

7. Działalność usługowa:

- budowa cmentarza komunalnego. 

metryczka


Wytworzył: Zofia Milarska (11 lipca 2008)
Opublikował: Agnieszka Krauza (11 lipca 2008, 12:54:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5565