Obwieszczenieo zakończeniu postępowania administracyjnego 21.07.2020

Obwieszczenieo zakończeniu postępowania administracyjnego

21.07.2020


Rypin, dnia 21.07.2020 r.
 
RRW.6733.CP.9.2020
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania                                  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu                          i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)
 
zawiadamiam,
                                              
że w związku z zakończeniem przez tutejszy organ postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział - Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz reprezentowanej przez Pana Rafała Kwiatkowskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn „Budowa gazociągu średniego ciśnienia zasilającego budynki mieszkalne” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 80/3, 74, 34   położonych w miejscowości Marianki – gmina Rypin, strony postępowania w terminie 7 dni licząc od daty ogłoszenia obwieszczenia mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zebranych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Marianki na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariiusz Tomaszewski (21 lipca 2020)
Opublikował: Mariusz Tomaszewski (21 lipca 2020, 15:40:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169