Uchwały Rady Gminy Rypin dotyczące odpadów komunalnych

Pliki do pobrania w formacie PDF:


Informacja

Od 1 lipca 2013 roku odpowiedzialność za właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi ponosić będzie  Gmina.

Ma to spowodować „uszczelnienie” systemu gospodarowania odpadami, zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska śmieci, a w nas - mieszkańcach, utrwalić selektywne zbieranie odpadów.

Uchwałą Nr XXVII/160/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. Rada Gminy Rypin określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r.
(Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2018 r.)
  • 8 zł w przypadku odpadów segregowanych,
  • 12 zł w przypadku odpadów niesegregowanych.

Powodem zmiany stawek jest wynik przeprowadzonego kolejnego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Konieczna jest zmiana stawek tej opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości poprzez ich podwyższenie.Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r.

  • 7 zł w przypadku odpadów segregowanych,
  • 11 zł w przypadku odpadów niesegregowanych.
Powodem zmiany stawek ustalonych uchwałą Nr XXIV/137/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. są wyniki postępowania przetargowego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rypin. Na ich podstawie zwiększono prognozowane koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone w uchwale zmieniającej ustalono na takim poziomie, aby pokryły one prognozowane koszty funkcjonowania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy.


Cena jednostkowa za odbiór odpadów komunalnych została ustalona w wysokości w 2012 r.:

  • 6 zł w przypadku odpadów segregowanych,
  • 10 zł w przypadku odpadów niesegregowanych.Osoby zamieszkujące daną nieruchomość mają obowiązek złożyć kolejną deklarację w przypadku:
  • zaistnienia zmiany danych zawartych w deklaracji,

  • zamieszkania na terenie nieruchomości pierwszego mieszkańca,
w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia takiego zdarzenia.

Ponadto informujemy Państwa, że w związku z przejęciem odpowiedzialności za prowadzenie gospodarki odpadami przez Gminę, aktualnie posiadaną umowę na wywóz odpadów należy wypowiedzieć, w taki sposób aby przestała obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013r.

Jak segregować odpady?
Selektywnie:
*szkło
*odpady biodegradowalne
*tworzywa sztuczne, papier, tektura
*zmieszane odpady komunalne

Nieselektywnie:
*zmieszane odpady komunalne
 
Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych:
*papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowanie wielomateriałowe, metale i szkło - 1 raz na miesiąc
*bioodpady:

- w okresie od 1 maja do 30 września- 2 razy w miesiącu
- w okresie od 1 października do 30 kwietnia- 1 raz w miesiącu
*niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- 1 raz w miesiącu
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od 15 sierpnia w kasie Urzędu Gminy Rypin lub przelewem na rachunek bankowy:

BGŻ BNP PARIBAS S.A.  O/Rypin
Nr konta bankowego :  77 2030 0045 1110 0000 0288 4760
 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (np. działalność gospodarcza) odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej Gminy Rypin.

Więcej informacji o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach można uzyskać w pok. nr 4 Urzędu Gminy Rypin lub na stronie internetowej Ministerstwa Ochrony Środowiska www.mos.gov.pl.


Ulotka informacyjna - Jak prawidłowo segregować odpady
(do pobrania poniżej)
Strona 1 (434kB) jpg
Strona 2 (543kB) jpg


Podmiot odbierający odpady komunalne:

Przedsiębiorstwo Komunalne ”KOMES” Sp. z o.o.
ul. E .Orzeszkowej 4,
87-500 Rypin

partner konsorcjum:
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o.
Puszcza Miejska 24,
87-500 Rypin


metryczka


Wytworzył: Agnieszka Liszewska (10 kwietnia 2013)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (10 kwietnia 2013, 14:30:02)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (6 maja 2019, 13:04:04)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11357