Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 292) starsze karty »
numer wpisu:

2020/E/17

data: 22 lutego 2021
zakres przedmiotowy: Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn.„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2,2 MWp” przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 72/2 w miejscowości Dębiany, gm. Rypin
zamawiający: P.H.U. Gabi Karpus Krzysztof
wykonawca: mgr inż. Agnieszka Ziółkowska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2021/A/7

data: 16 lutego 2021
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda, o łącznej mocy do 2 MW, zlokalizowanych w miejscowości Rusinowo wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą na dz. nr ewid. 432/8 i 431/5 obręb Rusinowo, gmina Rypin, powiat Rypiński”
dane
wnioskodawcy:
Vortex Energy Solar Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2021/A/4

data: 26 stycznia 2021
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 120316C Sadłowo-Stępowo”
dane
wnioskodawcy:
Gmina Rypin
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2021/A/3

data: 19 stycznia 2021
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120319C Dylewo-Kwiatkowo-Stępowo oraz drogi gminnej nr 120305C Stawiska- Linne- Jasin- Kwiatkowo”
dane
wnioskodawcy:
Gmina Rypin
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2020/A/28

data: 31 grudnia 2020
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z towarzyszącą infrastrukturą” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 121/7 obręb Puszcza Miejska gm. Rypin.
dane
wnioskodawcy:
CEDROB S.A.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2020/B/24

data: 23 grudnia 2020
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 96,0 m, o wydajności do Q=30m3/h, projektowanym w miejscowości Starorypin Rządowy, gmina Rypin na terenie działki o numerze ewidencyjnym 10/5, obręb 0025 Starorypin Rządowy, gmina Rypin, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie”
nazwa
podmiotu:
Grzegorz Kończalski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2020/A/27

data: 18 grudnia 2020
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni wraz z towarzyszącą infrastrukturą” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 121/7 obręb Puszcza Miejska gm. Rypin
dane
wnioskodawcy:
CEDROB S.A.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2020/B/23

data: 3 grudnia 2020
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.„Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby na długości ok. 2 km (od km 0+000 do skrzyżowania z drogą gminną 120328C)"
nazwa
podmiotu:
Gmina Rypin
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2020/A/25

data: 25 listopada 2020
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa ubojni drobiu wraz z zakładem filetowania CEDROB S.A. oraz z towarzyszącą infrastrukturą” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 121/7 obręb Puszcza Miejska gm. Rypin.
dane
wnioskodawcy:
CEDROB S.A.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2020/E/02

data: 2 listopada 2020
zakres przedmiotowy: „Powierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Stępowo IX” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr 81 i 271 obręb Stępowo, gm. Rypin
zamawiający: NASZE MAZURY Justyna Marczak, Marcin Sadowski S.C.
wykonawca: Leszek Napiórkowski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 292) starsze karty »