Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 351) starsze karty »
numer wpisu:

2022/B/3.1

data: 8 listopada 2022
zakres przedmiotowy: wydanie postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 209/6 w miejscowości Dębiany - gm. Rypin, do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
nazwa
podmiotu:
OZE FARMS Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2022/B/13

data: 2 listopada 2022
zakres przedmiotowy: Decyzja administracyjna o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na działce o nr ewidencyjnym 32/2 w obrębie Jasin oraz 5, 19 i 152/2 w obrębie Kwiatkowo, Gmina Rypin”
nazwa
podmiotu:
AGRO FARMS Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2022/B/5.1

data: 28 października 2022
zakres przedmiotowy: Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa do 2 farm fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 342 i 343 w miejscowości Czyżewo - gm. Rypin.
nazwa
podmiotu:
Copernic Black Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2022/B/11

data: 26 października 2022
zakres przedmiotowy: Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznych PV Czyżewo I o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 247/2 w miejscowości Czyżewo - gm. Rypin
nazwa
podmiotu:
Copernic Black Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2022/B/12.1

data: 24 października 2022
zakres przedmiotowy: Postanowienie o zawieszeniu postępowania dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 80/2 i 80/4 w obrębie Godziszewy, gmina Rypin”
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2022/A/16

data: 20 października 2022
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Powierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Nowe Sadłowo III” przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 171/1, 172/1 i 172/3 w miejscowości Nowe Sadłowo - gm. Rypin.
dane
wnioskodawcy:
NASZE MAZURY Justyna Marczak, Marcin Sadowski S.C.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2022/B/3

data: 20 października 2022
zakres przedmiotowy: Postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 209/6 w miejscowości Dębiany - gm. Rypin.
nazwa
podmiotu:
OZE FARMS Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2022/B/6

data: 6 października 2022
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 68/13 i 69/2 w obrębie Marianki, Gmina Rypin” .
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2022/A/15

data: 5 października 2022
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW służącej do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną” przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 285/1 w miejscowości Głowińsk - gm. Rypin.
dane
wnioskodawcy:
ANYONE PV Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2022/B/12

data: 5 października 2022
zakres przedmiotowy: Postanowienie stwierdzające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 80/2 i 80/4 w obrębie Godziszewy, Gmina Rypin”
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 351) starsze karty »