Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 280) starsze karty »
numer wpisu:

2020/E/16

data: 31 sierpnia 2020
zakres przedmiotowy: „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej PUSZCZA MIEJSKA 10 o mocy wytwórczej do 20MW”
zamawiający: ETSD Sp. z o.o.
wykonawca: ETSD Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2020/F/1

data: 17 lipca 2020
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin
zamawiający: Gmina Rypin
wykonawca: Jolanta Rudnicka
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2020/A/17

data: 22 czerwca 2020
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2,2 MWp”
dane
wnioskodawcy:
P.H.U. Gabi Karpus Krzysztof
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2020/B/14

data: 10 czerwca 2020
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa 2 farm fotowoltaicznych wolnostojących o mocy do 1 MW każda wraz z 2 kontenerowymi stacjami transformatorowymi nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą – „PV Sadłowo 1 i PV Sadłowo 2”
nazwa
podmiotu:
Jacek Grochowiecki
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2020/B/5

data: 5 czerwca 2020
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa - Szczerby”
nazwa
podmiotu:
Gmina Rypin
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2020/A/16

data: 28 maja 2020
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej PUSZCZA MIEJSKA 10 o mocy wytwórczej do 10MW” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr 56, 22, 26, 27, 6/2 w obrębie ewidencyjnym Puszcza Miejska, gm. Rypin
dane
wnioskodawcy:
ETSD Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2020/B/8

data: 11 maja 2020
zakres przedmiotowy: „Rozbudowa drogi gminnej nr 120323C Zakrocz-Czermin” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr 82, 50, 5, 52, 53, 54/1, 56/1, 58/1, 57, 59, 61/1, 63, 68, 69, 71, 73, 80, 64, 67/2, 67/3, 67/4, 70/1, 72/3, 72/4, 77, 79, 84/7, 81/1, 84/4, 81/2, 84/6, 48 w obrębie ewidencyjnym Zakrocz gm. Rypin
nazwa
podmiotu:
Gmina Rypin
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2020/B/9

data: 24 kwietnia 2020
zakres przedmiotowy: „Rozbudowa drogi gminnej nr 120347C Rusinowo - Rusinowo od km 0+000 do km 1+231”
nazwa
podmiotu:
Gmina Rypin
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2020/B/4

data: 24 kwietnia 2020
zakres przedmiotowy: „Budowa w obrębie Kwiatkowo na działce 46, w gminie Rypin elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi”
nazwa
podmiotu:
PV 1510 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2020/A/14

data: 22 kwietnia 2020
zakres przedmiotowy: „Budowa 2 farm fotowoltaicznych wolnostojących o mocy do 1 MW każda wraz z 2 kontenerowymi stacjami transformatorowymi nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą – „PV Sadłowo 1 i PV Sadłowo 2” przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 79/1 w obrębie ewidencyjnym Sadłowo
dane
wnioskodawcy:
Jakub Grochowiecki
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 280) starsze karty »