Obwieszczenie24.07.2020

Obwieszczenie

24.07.2020


                                                                                              Rypin, dnia 23.07.2020 r.
 
RRW.6220.7.2020
 
O B W I E S Z C Z E N I E
W Ó J T A   G M I N Y   R Y P I N
o zakończeniu postępowania administracyjnego

 
 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w związku z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku  poz. 256 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,


że związku z zakończeniem przez tutejszy organ postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek WIATRAK Sp. z o.o. z siedzibą w Sadłowie 5, 87-500 Rypin reprezentowaną przez Pana Piotra Gruszeckiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz stacji transformatorowej kontenerowej nn/SN wraz z infrastrukturą towarzyszącą PV Starorypin Prywatny 1”, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji  gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 85/15 obręb Starorypin Prywatny, gm. Rypin.
Mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zebranych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego a przed wydaniem decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu (tel. 54-280-97-03).
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Starorypin Prywatny na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariiusz Tomaszewski (24 lipca 2020)
Opublikował: Mariusz Tomaszewski (24 lipca 2020, 14:27:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142