Obwieszczenie24.07.2020

Obwieszczenie

24.07.2020


Rypin, dnia 23.07.2020  r.
 
RRW.6733.CP.11.2020
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin

 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
zawiadamiam,
    że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez ProEs Michał Szalkowski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa linii kablowych nn 0,4 kV w miejscowości Kowalki gm. Rypin” przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 213/13, 213/12, 213/11, 213/10, 213/9, 213/8, 213/6, 213/7, 213/5, 213/4, 213/14 w miejscowości Kowalki  – gmina Rypin, przesłano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starosty Rypińskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu celem uzgodnienia.
      W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 54 280 97 03.

metryczka


Wytworzył: Mariiusz Tomaszewski (24 lipca 2020)
Opublikował: Mariusz Tomaszewski (24 lipca 2020, 14:30:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144