OBWIESZCZENIE14.10.2020

OBWIESZCZENIE

14.10.2020

Rypin, dnia 14.10.2020 r.
 
RRW.6220.5.2018.2020
 
   
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
o wydaniu postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
   Stosownie do art. 49, w myśl art. 113 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
 
zawiadamiam,
                                              
    o wydaniu postanowienia z dnia 14.10.2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zawartej w decyzji Wójta Gminy Rypin z dnia 01.10.2020r. znak: RRW.6220.5.2018.2020 dla inwestycji pn „Budowa stacji demontażu pojazdów” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 66/3, 66/4, 68/12 i 263 położonych w miejscowości Marianki - gmina Rypin.

Sprostowanie polega na tym, że w treści uzasadnienia decyzji na stronie 7, w wierszach 30-33 podano błędny zapis brzmiący:
-„Od stron postępowania administracyjnego jak i społeczeństwa w trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły uwagi i wnioski dotyczące planowanego przez Inwestora zamierzenia inwestycyjnego”
 
prawidłowy zapis powinien brzmieć:
-„Od stron postępowania administracyjnego jak i społeczeństwa w trakcie prowadzonego postępowania wpłynęły uwagi i wnioski dotyczące planowanego przez Inwestora zamierzenia inwestycyjnego. Uwagi i wnioski miały wpływ na  treść niniejszej decyzji.”
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2.Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Marianki na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Paprocki (14 października 2020)
Opublikował: Łukasz Borkowski (14 października 2020, 14:25:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121