Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin23.11.2020

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

23.11.2020

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 27 listopada 2020 roku o godz. 14.00 odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Rypin.

W związku z art. 15zzx ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) obrady sesji odbędą się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Rypin pod adresem www.rypin.pl w zakładce Sesje Rady Gminy.
Ze względu na trwającą sytuację epidemiczną sesja odbędzie się bez udziału publiczności.
 
Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XXI sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad XX sesji rady gminy odbytej w dniu 20 października 2020 roku,
c) przyjęcie porządku obrad XXI sesji rady gminy.
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie podatku rolnego na 2021 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.
 
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.
 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 rok.
 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2020 – 2026.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy gminy  Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
 
10. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
12. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
13. Zakończenie obrad XXI sesji rady gminy.


Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Gminy Rypin (23 listopada 2020)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (23 listopada 2020, 17:39:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 97