Obwieszczenie05.03.2021

Obwieszczenie

05.03.2021


Rypin, dnia 05.03.2021 r.
 
RRW.6220.4.2021
 
O B W I E S Z C Z E N I E
W Ó J T A   G M I N Y   R Y P I N
o zgromadzeniem materiału dowodowego
 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w związku z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku  poz. 256 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,


że w związku ze zgromadzeniem materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek GMINY RYPIN w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 120316C Sadłowo-Stępowo” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki w obrębie ewidencyjnym Sadłowo: 267, 307, 639 oraz w obrębie ewidencyjnym Nowe Sadłowo: 100, 2/1, 4/1, 5/1, 7/1, 6/1, 10/1, 82/, 12/1, 13/1, 11/5, 11/6, 11/7, 11/11, 35/1, 25/1, 84/1, 85/5, 85/6, 85/9, 85/11, 86/1, 95/1, 96/1,  97/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 98/1, 99/1, 101/1, 89/1, 104/1, 107/1, 108/1, 109/2, 103/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1, 117/4, 117/3, 118/1, 119/1, 120/1, 121/1, 122/2, 123/1, 124/3, 124/4, 125/1, 126/1, 127/1, mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zebranych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego a przed wydaniem decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
      Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu (tel. 54-280-97-03).
     Po upływie wskazanego wyżej terminu przedmiotowa sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o zebrane dowody i materiały.
 
 
 
                                                                           Wójt Gminy Rypin
                                                                    (-)dr inż. Janusz Tyburski
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Sadłowo oraz Sadłowo Nowe na okres 14 dni.
 

metryczka


Wytworzył: Wojt Gminy Rypin (5 marca 2021)
Opublikował: Mariusz Tomaszewski (5 marca 2021, 12:12:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133