O B W I E S Z C Z E N I E27.08.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

27.08.2021


Rypin, dnia 27.08.2021 r.
 
RRW.6733.CP.6.2021
 
 
OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 36 § 1 oraz § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735)
 

Wójt Gminy Rypin
podaje do publicznej wiadomości

 
że wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Borzymin” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 16/33 i 20/11  położonych w miejscowości Borzymin, nie zostanie załatwiony w ustawowym terminie ze względu na nieodbieranie awizowanych przesyłek listownych z placówki nadawczej przez strony postępowania.

Przewidywany nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 3 września 2021 r.        
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Borzymin na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Monika Cielicka (27 sierpnia 2021)
Opublikował: Marcin Żołnowski (27 sierpnia 2021, 15:16:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186