Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin31.08.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

31.08.2021


Rypin, dnia 31.08.2021 r.
 
RRW.6733.CP.11.2021
 
 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin

 
o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Rypin w dniu 24.08.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 172/15 i 158/1  położonych w miejscowości Głowińsk - gmina Rypin.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14-stu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Głowińsk na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Monika Cielicka (31 sierpnia 2021)
Opublikował: Marcin Żołnowski (31 sierpnia 2021, 14:21:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132