Obwieszczenie08.10.2021

Obwieszczenie

08.10.2021


Rypin, dnia 07.10.2021  r.
 
RRW.6733.CP.13.2021
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Rypin o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej miejscowości Godziszewy” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 166/5, 166/2, 163/1, 25/1, 26/1, 25/6, 24/1, 26/5, 26/4, 26/3 położonych w miejscowości Godziszewy - gmina Rypin, przesłano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starosty Rypińskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie, Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie i Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych SA, celem uzgodnienia.
       W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 730 – 1530 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 

 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2.  Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Godziszewy na okres 14 dni.
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (8 października 2021)
Opublikował: Mariusz Tomaszewski (8 października 2021, 11:20:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133