OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin15.10.2021

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin

15.10.2021

Rypin, dnia 14.10.2021 r. 
 
RRW.6733.CP.14.2021
 
 
OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Rypin 
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), 

zawiadamiam, 

że na wniosek Powiatu Rypińskiego w dniu 11.10.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa przydrożnego witacza” przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 34  położonej w miejscowości Marianki  - gmina Rypin. 
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14-stu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Marianki na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Monika Cielicka (15 października 2021)
Opublikował: Marcin Żołnowski (15 października 2021, 12:59:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143