OBWIESZCZENIE20.10.2021

OBWIESZCZENIE

20.10.2021


Rypin, dnia 20.10.2021 r.
 
RRW.6733.CP.8.2021
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
 
W Ó J T  G M I N Y  R Y P I N
                                              
     podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu reprezentowanej przez ProEs Michał Szalkowski wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV, budowa linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Sikory, gm. Rypin” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 189, 90/1, 92/1, 94/1, 94/2, 124/1, 91/1, 93/2, 97/13, 97/21, 97/14, 99/6, 99/3, 101/2, 99/4, 99/7, 99/8 położonych w miejscowości Sikory - gmina Rypin.

Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).

W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Sikory na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Monika Cielicka (20 października 2021)
Opublikował: Marcin Żołnowski (20 października 2021, 14:57:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 115