OBWIESZCZENIE22.10.2021

OBWIESZCZENIE

22.10.2021


Rypin, dnia 21.10.2021 r.
 
RRW.6733.CP.9.2021
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
 
W Ó J T  G M I N Y  R Y P I N
                                              
      podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, reprezentowanej przez Usługi Projektowe „ELTOMES” Tomasz Górski wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia wraz z zabudową rozłącznika, budowa linii kablowej średniego napięcia, budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia, budowa linii kablowej niskiego napięcia” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 33/2, 31, 30/8, 180/1, 84/19, 84/20, 180/2, 84/8, 177/1, 86/6, 86/7, 86/9, 86/8, 89 położonych w miejscowości Dylewo - gmina Rypin.

Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3). W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Dylewo na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Monika Cielicka (22 października 2021)
Opublikował: Marcin Żołnowski (22 października 2021, 14:32:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94