OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin10.11.2021

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin

10.11.2021


Rypin, dnia 08.11.2021 r.
 
RRW.6733.CP.10.2021
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
 
W Ó J T  G M I N Y  R Y P I N
                                              
   podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sikory” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 103/7, 103/6, 103/1, 124/1 położonych w miejscowości Sikory - gmina Rypin.

Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).

W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Sikory na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Monika Cielicka (10 listopada 2021)
Opublikował: Marcin Żołnowski (10 listopada 2021, 14:01:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117