Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin23.11.2021

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

23.11.2021

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 29 listopada 2021 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Rypin.
 
Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XXIX sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji rady gminy odbytej w dniu 29 września 2021 roku,
c) przyjęcie porządku obrad XXIX sesji rady gminy.
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Rypin na 2022 rok.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rypin.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych.
 
9. Podjecie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów.
 
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2021 rok.
 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2021 – 2028.
 
12. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
13. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
14. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
15. Zakończenie obrad XXIX sesji rady gminy.Przewodnicząca Rady
                  
Wiesława Sokołowska

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Gminy Rypin (23 listopada 2021)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (24 listopada 2021, 11:23:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175