Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin20.12.2021

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

20.12.2021

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 grudnia 2021 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Rypin.
 
Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XXX sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji rady gminy odbytej w dniu 29 listopada 2021 roku,
c) przyjęcie porządku obrad XXX sesji rady gminy.
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2021 rok.
 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2021 – 2028.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2022 rok.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2022 – 2029.
 
9. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
11. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
12. Zakończenie obrad XXX sesji rady gminy.
 
 
 
 
Przewodnicząca Rady
                  
Wiesława Sokołowska

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Gminy Rypin (20 grudnia 2021)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (20 grudnia 2021, 09:20:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141