Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Rypin21.01.2022

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Rypin

21.01.2022


Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. w Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. tj. z 2021r. poz.1057) Wójt Gminy Rypin informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Rypin.

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Rypin oraz umożliwienia mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 22.01.2022r. do dnia 25.02.2022r.

Projekt Strategii wraz z diagnozą oraz formularzem konsultacyjnym jest dostępny w formie elektronicznej w załącznikach do ogłoszenia natomiast w formie papierowej w pok. Nr 1 w siedzibie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4.
 
Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać w terminie do 25 lutego 2022 roku:
· pisemnie za pomocą formularza konsultacyjnego:
składanego osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin,
· pocztą na adres Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, (decyduje data wpływu do Urzędu),
· elektronicznie w następujący sposób:
-   poprzez system ePUAP,
adres skrytki Urzędu Gminy Rypin ePUAP: ePUAP: /UG_Rypin/SkrytkaESP
(decyduje data wpływu do Urzędu).
- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kierownik@rypin.pl
 
Uwagi i/lub wnioski niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Rypin.
                                                                                                 
                                                                                                    Wójt Gminy Rypin
                                                                                                       Janusz Tyburski

Diagnoza opiniowanie (1548kB) pdf
Formularz konsultacyjny Strategii Rozwoju Gminy 1 (54kB) word
Strategia Gmina Rypin opiniowanie (1541kB) pdf
Mapy (10992kB) zip

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (21 stycznia 2022)
Opublikował: Marcin Żołnowski (21 stycznia 2022, 13:53:23)

Ostatnia zmiana: Mariusz Tomaszewski (24 stycznia 2022, 13:31:59)
Zmieniono: korekta daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 169