Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin25.05.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

25.05.2022


Rypin, dnia 25.05.2022 r.
 
RRW.6733.CP.4.2022
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym
dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
   że zostały zgromadzone materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A.” Oddział Toruń reprezentowanej przez Pana Mateusza Gałkowskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa linii kablowej nn 0,4kV z szafkami pomiarowymi” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 111, 12/2, 20/9, 113/14, 113/5, 113/6, 113/7 położonych w miejscowości Godziszewy  - gmina Rypin.
   W związku z powyższym strony postępowania w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wszelkie informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Godziszewy na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (25 maja 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (26 maja 2022, 08:43:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109