Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin05.07.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

05.07.2022


Rypin, dnia 05.07.2022 r.
 
RRW.6733.CP.10.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
zawiadamiam,
     że na wniosek Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Spółka z o.o.  w dniu 19.05.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa hali magazynowo - rozładunkowej” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 94, 95/1 położonych w miejscowości Puszcza Miejska - gmina Rypin.
     W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14-stu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3
w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, Urzędu Gminy Skrwilno, oraz we wsi Puszcza Miejska na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (5 lipca 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (5 lipca 2022, 14:09:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172