Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin02.08.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

02.08.2022


Rypin, dnia 02.08.2022 r.
 
RRW.6733.CP.9.2022
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym
dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
     że zostały zgromadzone materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek „ENERGA-OPERATOR S.A.” Oddział Toruń reprezentowanej przez Pana Jacka Tęgowskiego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa linii kablowej nn 0,4kV z szafkami pomiarowymi” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 27/5, 27/8, 27/11, 27/22, 27/10, 27/13, 27/15, 27/17, 27/19, 27/21 położonych w miejscowości Sikory - gmina Rypin.
     W związku z powyższym strony postępowania w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wszelkie informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.  Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2.  Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Sikory na okres 14 dni.
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (2 sierpnia 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (3 sierpnia 2022, 15:16:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 355