Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin03.08.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

03.08.2022


Rypin, dnia 03.08.2022 r.
 
RRW.6733.CP.8.2022
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym
dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
     że zostały zgromadzone materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek „ENERGA-OPERATOR S.A.” Oddział Toruń reprezentowanej przez Pana Mateusza Gałkowskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa linii kablowej nn 0,4kV z szafkami pomiarowymi” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 375/9, 375/20, 375/21, 375/22, 375/24, 375/25, 375/26, 375/28 położonych w miejscowości Rusinowo - gmina Rypin.
     W związku z powyższym strony postępowania w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wszelkie informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Rusinowo na okres 14 dni.
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (3 sierpnia 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (3 sierpnia 2022, 15:22:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200