Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin01.09.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

01.09.2022


Rypin, dnia 01.09.2022 r.
 
RRW.6733.CP.13.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
zawiadamiam,
     że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A.” z siedzibą w Gdańsku, Oddział Toruń reprezentowanej przez Pana Piotra Szameta w dniu 19.08.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV, małogabarytowej stacji transformatorowej, słupowej stacji transformatorowej, stanowisk słupowych SN  z rozłącznikami, stanowisk słupowych nN , złączy kablowych SN 15 kV i złączy  kablowych nN 0,4 kV” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 73, 19/1, 41, w miejscowości Dębiany, 4/4, 118/1, 115/3, 118/10, 122/9, 84/20 w miejscowości Dylewo, 83/1, 83/2, 199/2, 148/3, 146, 81/4, 82, w miejscowości Zakrocz,  położonych w  gminie Rypin oraz  na działkach o numerach ewidencyjnych 98/3, 95/2, 95/5 w miejscowości Sosnowo położonych w gminie Rogowo.
 
     W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14-stu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski       i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3
w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, Urzędu Gminy Rogowo oraz we wsi Dębiany, Dylewo, Zakrocz, Sosnowo na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Paprocki (1 września 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (2 września 2022, 15:30:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163