Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin21.09.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

21.09.2022


Rypin, dnia 21.09.2022  r.
 
RRW.6733.CP.12.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
     że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek „ENERGA-OPERATOR S.A.” Oddział Toruń reprezentowanej przez Pana Michała Szalkowskiego  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV i budowa linii kablowej nn 0,4kV” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 178/10, 178/11, 178/9, 178/5, 178/3, 186, 177, 178/8, 201/3, 201/2, 202, 200, 175, 174/2, 173/2, 173/1, 151/1, 172/1, 172/2 położonych w miejscowości Puszcza Rządowa - gmina Rypin, przesłano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starosty Rypińskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie, celem uzgodnienia.
     W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 7:30 – 15:30 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Puszcza Rządowa na okres 14 dni.
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (21 września 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (21 września 2022, 15:23:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102