Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin12.01.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

12.01.2023


Rypin, dnia 11.01.2023  r.
 
RRW.6733.CP.16.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
     że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek „ENERGA-OPERATOR S.A.” Oddział Toruń reprezentowanej przez Pana Rafała Szarek  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii kablowej nN 0,4kV, wymiana kablowej szafki pomiarowej oraz przebudowa linii napowietrznej nN” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 130/3, 129/3, 126, 74, 263, 67, 68/6, 65 położonych w miejscowości Marianki- gmina Rypin, celem uzgodnienia, przesłano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starosty Rypińskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszcz- Rejon Dróg Wąbrzeźno, celem uzgodnienia.
     W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 7:30 – 15:30 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Marianki na okres 14 dni.
 
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (12 stycznia 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (12 stycznia 2023, 13:00:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155