Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin27.01.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

27.01.2023

Rypin, dnia 27.01.2023 r.
 
RRW.6220.7.2022
O B W I E S Z C Z E N I E
o złożeniu uzupełnienia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
Na podstawie art. 10. §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz 1029 z późn. zm.) w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia  pn.: „Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności 24 000 Mg/rok” przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewid. 95/2 w miejscowości Puszcza Miejska - gm. Rypin.
 
W Ó  J T    G M I N Y   R Y P I N
 
informuje strony postępowania, że w dniu 24.01.2023 r. inwestor złożył uzupełnienie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, znak: WOO.4221.170.2022.JO.4 z dnia 18.11.2022r. Wójt gminy Rypin pismem z dnia 27.01.2023 r. przesłał uzupełnienie raportu do organów uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, informuje się strony postępowania, że mogą zapoznać się z przedmiotowym pismem oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Rypin w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, pokój nr 2b w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin,  na stronie www.bip.rypin.pl, Biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Skrwilno oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, Urzędu Gminy Skrwilno oraz w sołectwie Puszcza Miejska i Skudzawy na okres 14 dni.
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (27 stycznia 2023)
Opublikował: Marcin Dytrych (27 stycznia 2023, 12:58:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123