Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin15.03.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

15.03.2023


Rypin, dnia 15.03.2023 r.
 
RRW.6733.CP.9.2023
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym
dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
że zostały zgromadzone materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy Rypin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kowalki” przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 154 położonej w miejscowości Kowalki - gmina Rypin
 
     W związku z powyższym strony postępowania w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wszelkie informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Kowalki na okres 14 dni.
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (15 marca 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (17 marca 2023, 13:17:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126