Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin23.03.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

23.03.2023

Rypin, dnia 23.03.2023 r.
 
RRW.6220.3.2023
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)  
W Ó J T    G M I N Y   R Y P I N
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.03.2023r. wydano decyzję administracyjną o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianej do realizacji na działce numer ewidencyjny  203/3 w obrębie Kwiatkowo – gm. Rypin,
W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy.
Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 2) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel. kontaktowy 54 280 97 02).
W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin,  na stronie www.bip.rypin.pl, Urzędu Gminy Brzuze na stronie www.bip.brzuze.pl, Urzędu Miasta Rypin na stronie www.bip.rypin.eu,  oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz w miejscowościach Kwiatkowo oraz Stępowo na okres 14 dni.
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (23 marca 2023)
Opublikował: Marcin Dytrych (23 marca 2023, 09:13:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105