Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (130)  |  Przetargi unieważnione (20)

zamówienie na:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości, działka nr 44, położona w miejscowości Sosnowo, gmina Rogowo

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.1.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 24 stycznia 2020  14:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (478kB) pdf


Ogłoszenie o zmianie treści zapytania ofertowego pobierz (1919kB) pdf
Załącznik nr 1 do zmiany treści zapytania ofertowego - Formularz ofertowy pobierz (46kB) word
RRW.271.ZO.1.2020                                               Rypin, dnia 15.01.2020 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
 
Nazwa i adres Zamawiającego:
GMINA RYPIN
ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin
NIP: 8921449035
REGON: 910866749
tel./fax (054) 280 97 00
godziny urzędowania: pn. – pt.  w godz. 7:30 do 15:30
 
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1)    W sprawach merytorycznych – Małgorzata Albrecht, tel. 54 280 97 04, e-mail: rolnictwo@rypin.pl,
2)    W sprawach proceduralnych - Katarzyna Jarzębowska, tel./fax. 54 280 97 03, e-mail: przetargi@rypin.pl.
 
Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.
 
Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44, położonej w miejscowości Sosnowo, gmina Rogowo, a nieruchomościami sąsiednimi, oznaczonymi w ewidencji gruntów, jako działki o numerach:
- 40/3, obręb Sosnowo, gmina Rogowo,
- 145/2, obręb Sosnowo, gmina Rogowo,
- 25/1, obręb Sosnowo, gmina Rogowo,
tj. łącznie cztery punkty rozgraniczeniowe.
W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:
- analiza stanu prawnego nieruchomości,
- wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie,
- sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.
1) Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309),
2) Rozporządzenie Rady Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 nr 45, poz. 453)
3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096),
4) Ustwa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).
 
Oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
a)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
Do ofert należy dołączyć odpowiednie uprawnienia niezbędne                       do wykonania przedmiotu zamówienia, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć, następujące oświadczenia i dokumenty:
a)    Wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
b)    oświadczenie dot. klauzuli RODO o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
c)    odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena oferty brutto.
Cena podana ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się  z opisem przedmiotu zamówienia i uzyskać informacje niezbędne do sporządzenia oferty.
 
Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, pokój nr 18 w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2020 roku do godziny 14:00.
 
Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości, działka nr 44, położona
w miejscowości Sosnowo, gmina Rogowo”. Nie otwierać przed 24 stycznia 2020 roku, godz. 14:00.”
 
Termin związania z ofertą: 30 dni.                                                                                                        Wójt Gminy Rypin
                                                                                                                     /-/
                                                                                                       dr Janusz Tyburski


Załącznik nr 1- Formularz ofertowy pobierz (46kB) word
Załącznik nr 2 - Klauzula RODO pobierz (17kB) word
Załącznik nr 3 - Projekt umowy pobierz (137kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Pankowska (16 stycznia 2020, 09:39:57)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Pankowska (10 lutego 2020, 15:20:17)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 316