Uchwała nr VI/35/07Rady Gminy Rypinz dnia 27 lutego 2007w sprawie powołania stałej komisji budżetowejNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 )

Uchwała nr VI/35/07
Rady Gminy Rypin
z dnia 27 lutego 2007


w sprawie powołania stałej komisji budżetowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 )


uchwala się, co następuje :

§ 1

Powołuje się stałą komisję budżetową, zwaną dalej „komisją" w składzie :
1. Cieplak Marek
2. Dytrych Jan
3. Klatt Rafał Krzysztof
4. Pankowski Jan
5. Sokołowska Wiesława
6. Szalkowski Adam
7. Wilandt Jerzy Jan

§ 2

Przedmiotem działania komisji będzie wydawanie opinii o projektach uchwał budżetowych przedkładanych radzie gminy do rozpatrzenia.

§ 3

1. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący rady gminy
w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.

2. Na pierwszym posiedzeniu komisja dokonuje wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji.

§ 4

Traci moc uchwała Nr V/24/07 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie powołania stałej komisji budżetowej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
29 stycznia 2007 r.

Przewodnicząca Rady

Hanna Grochowiecka

plik do pobrania (69kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (30 kwietnia 2007, 14:06:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1914