Uchwała nr VII/40/07Rady Gminy Rypinz dnia 28 marca 2007w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 )

Uchwała nr VII/40/07
Rady Gminy Rypin
z dnia 28 marca 2007


w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 )


uchwala się, co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 105 o powierzchni 5,48 ha, położonej w miejscowości Puszcza Miejska, stanowiącej własność małżonków Melanii i Eugeniusza Gutkowskich, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rypinie została urządzona Księga Wieczysta Nr 6884.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Hanna Grochowiecka

plik do pobrania (10kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (30 kwietnia 2007, 14:23:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1518