Uchwała nr VIII/48/07Rady Gminy Rypinz dnia 25 kwietnia 2007w sprawie rozpatrzenia skargiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565 )

Uchwała nr VIII/48/07
Rady Gminy Rypin
z dnia 25 kwietnia 2007


w sprawie rozpatrzenia skargi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565 )


uchwala się, co następuje :

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Rypin złożonej przez Pana Tomasza Daniszewskiego zam. Puszcza Rządowa 38, uznaje się skargę za zasadną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza sią przewodniczącemu rady gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady

Hanna GrochowieckaU Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr VIII/48/07
Rady Gminy Rypin
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

W dniu 21 marca 2007 r. Pan Tomasz Daniszewski zam. Puszcza Rządowa 38 w imieniu mieszkańców sołectwa złożył na ręce przewodniczącej Rady Gminy Rypin skargę na działalność wójta w sprawie poprawności przeprowadzonych wyborów sołtysa w miejscowości Puszcza Rządowa. Przedstawiono zarzuty, że termin zebrania wyborczego ze względu na jednakową liczbę głosów między kandydatami na sołtysa nie został odroczony oraz w głosowaniu wzięły udział osoby do tego nieuprawnione.


Z art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 5 ust. 1 i 5 tymczasowych statutów sołectw wynika, że sołtys i rada sołecka wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.


Ze względu na fakt, iż dwóch kandydatów na sołtysa otrzymało jednakową liczbę głosów, głosowanie powtórzono zgodnie z trybem i zasadami wyborów sołtysa. Zarzut przedstawiony w skardze uznaje się za bezzasadny.


Po dokonaniu analizy dokumentów związanych z przeprowadzonymi wyborami sołtysa, komisja rewizyjna stwierdziła, że trzy osoby, które uczestniczyły w głosowaniu, były do tego nieuprawnione, ze względu na brak stałego zameldowania na terenie sołectwa.


Mając powyższe na uwadze, skargę Pana Tomasza Daniszewskiego uznaje się za zasadną w kwestii udziału w głosowaniu w wyborach sołtysa osób do tego nieuprawnionych.

Przewodnicząca Rady

Hanna Grochowiecka

uchwała (13kB) plik
uzasadnienie (13kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (7 maja 2007, 09:21:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1616