Uchwała nr VIII/49/07Rady Gminy Rypinz dnia 25 kwietnia 2007w sprawie unieważnienia wyborów sołtysa Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) w związku z § 5 ust. 5 tymczasowego statutu sołectwa

Uchwała nr VIII/49/07
Rady Gminy Rypin
z dnia 25 kwietnia 2007


w sprawie unieważnienia wyborów sołtysa

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) w związku z § 5 ust. 5 tymczasowego statutu sołectwa


uchwala się, co następuje :

§ 1

Unieważnia się wybory sołtysa w sołectwie Puszcza Rządowa przeprowadzone w dniu 7 marca 2007 r. z uwagi na udział w głosowaniu osób do tego nieuprawnionych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Hanna Grochowiecka

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr VIII/49/07
Rady Gminy Rypin
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Zgodnie art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 5 ust. 1 i 5 tymczasowych statutów sołectw, sołtys i rada sołecka wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.


W związku ze skargą złożoną na działalność Wójta Gminy Rypin przez Pana Tomasza Daniszewskiego zam. Puszcza Rządowa 38 w sprawie poprawności przeprowadzonych wyborów sołtysa w miejscowości Puszcza Rządowa, dokonano analizy dokumentacji związanej z przedmiotową sprawą. Stwierdzono, że trzy osoby uczestniczące w głosowaniu tajnym nie spełniały w/w warunków, ze względu na brak stałego zameldowania na terenie sołectwa. Skargę uznano za zasadną.


Mając powyższe na uwadze unieważnia się wybory sołtysa w sołectwie Puszcza Rządowa z uwagi na udział w głosowaniu osób do tego nieuprawnionych.

 

Przewodnicząca Rady

Hanna Grochowiecka

uchwała (67kB) plik

uzasadnienie (12kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (7 maja 2007, 09:25:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1926