Uchwała nr VIII/50/07Rady Gminy Rypinz dnia 25 kwietnia 2007w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) oraz § 5 ust. 1 tymczasowego statutu sołectwa

Uchwała nr VIII/50/07
Rady Gminy Rypin
z dnia 25 kwietnia 2007


w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) oraz § 5 ust. 1 tymczasowego statutu sołectwa


uchwala się, co następuje :

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie ponownych wyborów sołtysa w sołectwie Puszcza Rządowa na dzień 10 maja 2007 r. o godz. 1100 w świetlicy wiejskiej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Hanna Grochowiecka

plik do pobrania (67kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (7 maja 2007, 09:27:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1707