Uchwała nr VIII/51/07Rady Gminy Rypinz dnia 25 kwietnia 2007w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy do składu Rady Społecznej ZOZ w RypinieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) w związku z art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 )

Uchwała nr VIII/51/07
Rady Gminy Rypin
z dnia 25 kwietnia 2007


w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy do składu Rady Społecznej ZOZ w Rypinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) w związku z art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 )


uchwala się, co następuje :

§ 1

Wyznacza się radną Wiesławę Sokołowską na przedstawiciela gminy do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Hanna Grochowiecka

plik do pobrania (12kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (7 maja 2007, 09:29:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1880