Uchwała nr XX/148/08Rady Gminy Rypinz dnia 12 listopada 2008w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rypałki Prywatne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/148/08
Rady Gminy Rypin
z dnia 12 listopada 2008


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rypałki Prywatne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza  się  Plan  Odnowy  Miejscowości  Rypałki Prywatne  na  lata 2009-2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/77/07 Rady Gminy Rypin z dnia 9 października  2007 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości Rypałki i Stawiska.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

                                                                               Przewodnicząca Rady
 
                                                                           Janina Iwona Andrzejczuk

Treść uchwały - plik do pobrania (123kB) pdf

Załącznik do uchwały (362kB) pdf

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (1 grudnia 2008, 13:31:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1677